تعرفه های پنل کاربری

پنل کاربری انبوه (B)

قیمت پنـــــل تعرفه پیامک شماره اختصاصی
رایگــــــــــــان

130 ریال

delete.gif
5000 تومان

120 ریال

delete.gif
10,000 تومان

115 ریال

delete.gif

15,000 تومان

110 ریال

delete.gif
25,000 تومان

105 ریال

delete.gif
35,000 تومان

100 ریال

delete.gif
82,000 تومان

95 ریال

replied.png

پنل کاربری عادی (A)

قیمت پنـــــل تعرفه پیامک شماره اختصاصی
رایگــــــــــــان

130 ریال

delete.gif
8000 تومان

120 ریال

delete.gif
15,000 تومان

115 ریال

delete.gif
20,000 تومان

110 ریال

delete.gif
35,000 تومان

105 ریال

delete.gif
55,000 تومان

100 ریال

replied.png
98,000 تومان

95 ریال

replied.png

پنل کاربری اقتصادی (+A)

قیمت پنـــــل تعرفه پیامک شماره اختصاصی
رایگــــــــــــان

130 ریال

delete.gif
10,000 تومان

120 ریال

delete.gif
20,000 تومان

115 ریال

delete.gif
25,000 تومان

110 ریال

delete.gif
45,000 تومان

105 ریال

replied.png
65,000 تومان

100 ریال

replied.png
110,000 تومان

95 ریال

replied.png

پنل کاربری حرفه ای (As)

قیمت پنـــــل تعرفه پیامک شماره اختصاصی
15,000 تومان

130 ریال

delete.gif
32,000 تومان

120 ریال

delete.gif
52,000 تومان

115 ریال

replied.png
87,000 تومان

110 ریال

replied.png
105,000 تومان

105 ریال

replied.png
120,000 تومان

100 ریال

replied.png
150,000 تومان

95 ریال

replied.png